กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอรรถพล ชนะบุญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2