กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายทินกร หน่อใหม่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายอรรถพล ชนะบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2